Jdi na obsah Jdi na menu
 


V.O.P

Všeobecné obchodní podmínky

společnosti Lukáš Brabec ičo: 75971399, Se sídlem Ostrava - Radvanice, Ludvíkova 25/26 psč 716 00
email: chciamigo@gmail.com,

Část A/ Základní ustanovení
Společnost Lukáš Brabec (dále také jako „Společnost“) je oprávněným provozovatelem platformy (a příslušné softwarové aplikace, včetně její vizuální složky) pro optimalizaci městské mobility pod názvem AMIGO, zahrnující i webové stránky Společnosti, (dále také jako „Aplikace AMIGO“ nebo „Systém“) a v této souvislosti Společnost zprostředkovává uzavření smluv o přepravě osob či věcí po pozemních komunikacích na území České republiky nebo takovou přepravu osob či věcí na území České republiky obstarává. Společnost je poskytovatelem on-line tržiště ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 zákona 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a tyto Všeobecné obchodní podmínky se vztahují i na všechny smlouvy uzavírané v rámci on-line tržiště.

I. Základní ustanovení pro Dopravce
* Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“ nebo „VOP“) se týkají vztahu Společnosti a dalších osob-dopravců, kteří si ve spojení s konkrétním vozidlem stáhli do svého zařízení část Aplikace AMIGO pro dopravce a učinili v rámci aplikace potřebnou registraci dopravce umožňující těmto osobám (dále také jako „Dopravci“) prostřednictvím Aplikace AMIGO nabízet své služby přepravy osob, včetně jejich zavazadel, (taxislužba) nebo služby přepravy věcí-drobných zásilek (přeprava osob a přeprava věcí dále společně také jako „přepravní služby“). Dopravce, zpravidla zastoupený (v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) řidičem příslušného vozidla, je při registraci povinen uvést pravdivé a úplné vyžadované údaje. V rámci své registrace Dopravce uvede zejména své jméno a příjmení či název (obchodní firmu), identifikační číslo, daňové identifikační číslo (pokud je Dopravce plátce DPH) specifikaci vozidla (registrační značku vozidla, tovární značku a obchodní označení), jméno a příjmení řidiče, který vozidlo bude řídit, číslo koncese-živnostenského oprávnění k provozování taxislužby (silniční motorová doprava-osobní provozované vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče) a číslo oprávnění řidiče taxislužby (průkazu řidiče taxislužby) a/nebo číslo koncese – živnostenského oprávnění k přepravě věcí (silniční motorová doprava-nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí). Dopravce bere na vědomí, že na každé vozidlo je třeba učinit samostatnou registraci (která tím získá své ID – „řidič ID“), a že každá registrace Dopravce a následné uzavírání smluv o přepravě je vždy technologicky navázáno na jím uvedené konkrétní telefonní číslo.

* V případě, že dojde ke změně údajů Dopravce, uvedených řidičem v průběhu registrace, je řidič povinen opravit registrační údaje Dopravce nejpozději do 1 dne od data, kdy se o změně registračních údajů Dopravce sám dozvěděl. Mimo jiné se tato povinnost vztahuje zejména na změnu statusu plátce, resp. neplátce DPH. Společnost nepřebírá zodpovědnost za nesprávně uvedené či nezměněné údaje Dopravce.

* Dopravce bere na vědomí, že dle ustanovení § 21 odst. 3 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, může práci řidiče taxislužby vykonávat jen osoba, která je u něho v základním pracovněprávním vztahu (není-li touto osobou sám dopravce nebo jeho manžel nebo registrovaný partner), a která je držitelem oprávnění řidiče taxislužby. Dopravce bere dále na vědomí, že taxislužbu může s příslušnou koncesí poskytovat jen vozidlem zapsaným v evidenci vozidel taxislužby a označeným evidenční nálepkou vozidla taxislužby.

* Dopravce se v rámci registrace kliknutím na tlačítko „SOUHLASÍM“ výslovně zavazujete dodržovat ustanovení VOP a zároveň prohlašuje, že jeho vozidlo, kterým poskytuje službu přepravy osob, je zapsáno v příslušné evidenci vozidel taxislužby, a že splňuje on i řidič další podmínky pro poskytování přepravních služeb dle obecně závazných právních předpisů. Pokud osoba zamýšlející učinit registraci Dopravce s obchodními podmínkami nesouhlasí nebo pokud nesplňuje požadavky obchodních podmínek na Dopravce, není oprávněna k registraci ani užití Aplikace AMIGO a k uzavření smlouvy o přepravě prostřednictvím této aplikace.

* Registrací v Aplikaci AMIGO zároveň Dopravce prohlašuje, že není v úpadku a že s ním není aktuálně vedeno ani žádné řízení, které by znemožnilo, ohrozilo či omezilo splnění jeho povinností v souvislosti s realizací přepravních služeb.

* Společnost registraci Dopravce zruší, pokud bude o takové zrušení Dopravcem požádána. Společnost je oprávněna zrušit registraci dle svého uvážení i bez takové žádosti Dopravce, přičemž o zrušení registrace vždy Dopravce přiměřeným způsobem vyrozumí. Zrušení registrace nemá vliv na již uzavřené smlouvy o přepravě.

* Dopravce bere na vědomí, že Společnost registraci Dopravce zruší nebo pozastaví zejména, pokud řidič opakovaně nereaguje na zaslané poptávky přepravy, opakovaně neposkytne objednanou přepravu nebo v případě opakovaných stížností zákazníků.

* Vzhledem k tomu, že řidič jedná za Dopravce (není-li sám Dopravcem), má se za to, že pokud je ve VOP uvedeno „řidič“, jde o Dopravce, jestliže z ustanovení nevyplývá něco jiného.


II. Základní ustanovení pro Zákazníky

* Obchodní podmínky se dále týkají vztahu Společnosti a dalších osob-zákazníků, kteří si stáhli do svého zařízení zákaznickou část Aplikace AMIGO a učinili v Systému potřebnou registraci zákazníka (vytvoření osobního zákaznického účtu) umožňující těmto registrovaným zákazníkům (dále také jako „Registrovaní zákazníci“) vlastním jménem a na svůj účet poptání a objednání přepravní služby (uzavření příslušné smlouvy o přepravě). Registrující se osoba je povinna při registraci uvést pravdivé a úplné vyžadované údaje, zejména své jméno a příjmení a bere na vědomí, že registrace zákazníka a následné poptávání přepravních služeb a uzavírání navazujících smluv o přepravě je vždy technologicky navázáno na jím uvedené konkrétní telefonní číslo.

* Registrující se osoba se v rámci zákaznické registrace kliknutím na tlačítko „SOUHLASÍM“ výslovně zavazujete dodržovat ustanovení VOP, jejichž text společně s potvrzením o registraci obdrží bezprostředně prostřednictvím emailu. Pokud osoba zamýšlející učinit si registraci zákazníka s obchodními podmínkami nesouhlasí, není oprávněna k užití Aplikace AMIGO a k poptání a objednání přepravní služby prostřednictvím této aplikace.

* Registrovanému zákazníkovi, který je podnikatelem ve smyslu ustanovení § 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, či případně nepodnikatelskou právnickou osobou, je umožněno učinit v Aplikace AMIGO vyšší úroveň své registrace a vytvořit si tak zvláštní účet firemního zákazníka (dále také jako „Firemní zákazník“), kterému je umožněno poptání a výběr přepravních služeb prostřednictvím Aplikace AMIGO s tím, že v takovém případě zajišťuje dle poptávky a výběru Firemního zákazníka přepravní službu u příslušného Dopravce pro Firemního zákazníka Společnost, která tedy přepravní službu obstarává svým jménem na účet Firemního zákazníka.

* Registrovaný zákazník vytvářející zvláštní účet Firemního zákazníka se v rámci tohoto procesu kliknutím na tlačítko „SOUHLASÍM“ výslovně zavazujete dodržovat ustanovení VOP.

* Registrací v Aplikaci AMIGO zároveň Firemní zákazník prohlašuje, že není v úpadku a že s ním není aktuálně vedeno ani žádné řízení, které by znemožnilo, ohrozilo či omezilo splnění jeho povinností v souvislosti s realizací přepravních služeb.

* Zákazník bere na vědomí, že kromě nákladů na použití mobilního přístroje a připojení k internetu je užití Aplikace AMIGO pro osobní (vnitřní) potřebu zákazníka obecně poskytováno zdarma, ledaže je podle obecně závazného právního předpisu vyžadováno něco jiného (např. povinnost účtovat k jízdnému příplatek za objednávku prostřednictvím komunikačních zařízení, včetně internetu).

* Společnost registraci zruší, pokud bude o takové zrušení Registrovaným či Firemním zákazníkem požádána. Společnost je oprávněna zrušit registraci dle svého uvážení i bez takové žádosti zákazníka, přičemž o zrušení registrace vždy zákazníka přiměřeným způsobem vyrozumí. Zrušení registrace nemá vliv na již uzavřené smlouvy o přepravě. Zrušení registrace bez žádosti Registrovaného zákazníka nesmí být diskriminační ve smyslu ustanovení § 6 zákona 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

* Pokud je ve VOP použit samostatně pojem „zákazník“ (dále jen „Zákazník“), týká se příslušné ustanovení Registrovaných zákazníků i Firemních zákazníků, nevyplývá-li z ustanovení něco jiného.

* Zákazník bere na vědomí, že Systém umožňuje uložení údajů o platební kartě Zákazníka pro zjednodušení plateb (secure card vaulting) u poskytovatele platebních služeb, kterým je Československá obchodní banka, a. s., IČ: 00001350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057. Společnost je oprávněna změnit poskytovatele platebních služeb s tím, že půjde o poskytovatele certifikovaného na úrovni Level 1 normy PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Společnost sama neukládá ani nezpracovává žádné údaje o platební kartě Zákazníka.

* Zákazník souhlasí s tím, že Společnost při registraci platební karty Zákazníka provede autorizační transakci ve výši 1, – Kč. Tato autorizační transakce je výnosem Společnosti.

* Zákazník souhlasí s tím, že Společnost může provádět autorizační kontroly připojených platebních karet, a sice po jejich prvním připojení a při objednání přepravy Zákazníkem.

* V případě, kdy Zákazník nevyužije služeb Společnosti hrazených registrovanou platební kartou po dobu 12 měsíců od doby poslední transakce registrovanou platební kartou, je Společnost oprávněna údaje o registrované platební kartě smazat. Pokud v budoucnu Zákazník bude chtít využít platbu kartou, je povinen platební kartu opětovně registrovat.

* Vzhledem k tomu, že Společnost při ověření a zabezpečení transakcí s platebními kartami postupuje tak, jak lze po ni spravedlivě a standardně požadovat, riziko zneužití karty přebírá vždy Zákazník a má se tak za to, že služba byla poskytnuta Zákazníkovi i v případě zneužití platební karty třetí osobou, přičemž Společnost poskytne v takovém případě (včetně zejména v souvislosti s uplatněním nároku vůči třetí osobě) Zákazníkovi a/nebo bance součinnost ve smyslu poskytnutí informací o příslušné přepravě.

* Společnost je k zajištění úhrady ceny za poskytnutou službu oprávněna provést bezodkladně po závazném objednání služby s platbou platební kartou blokaci částky odpovídající předem sjednané ceně či odhadnuté ceně, jde-li zejména o přepravu v režimu taxametru.

* Zákazník bere na vědomí, že poptávka přepravní služby je prostřednictvím Aplikace AMIGO směřována na řidiče, a že samotné poskytnutí přepravní služby podléhá odlišným podmínkám Dopravců (zejména tarify a storno podmínky). Bez ohledu na podmínky Dopravců je Zákazník povinen chovat se při využití přepravní služby vždy tak, aby Společnosti, Dopravci či třetí osobě nevznikla škoda nebo jiná újma.

* Zákazník odpovídá i za škodu způsobenou při přepravě nebo v souvislosti s ní cestujícím, jde-li o přepravu objednanou na účet Zákazníka a osoba cestujícího se liší od osoby Zákazníka.

* Zákazník bere na vědomí, že přepravní služby neposkytuje Společnost, ale vždy třetí osoba-Dopravce a Společnost neodpovídá ani neručí za splnění povinnosti Dopravcem, zejména za řádné a včasné poskytnutí přepravní služby. Společnost neodpovídá ani neručí za škodu či jinou újmu, která vznikne Zákazníkovi při přepravě nebo v souvislosti s ní (ani v souvislosti s informováním Zákazníka o škodě na zásilce) a Společnost v takových případech poskytne Zákazníkovi při uplatnění nároku součinnost vyplývající z její zprostředkovatelské či obstaravatelské činnosti, zejména pokud jde o kontakt na příslušného Dopravce, přičemž v této souvislosti má Zákazník možnost obrátit se ve lhůtě 5 pracovních dnů na zákaznické kontakty (telefonní linka a emailová adresa), které jsou uvedeny na internetových stránkách Společnosti.

* Zákazník svojí poptávkou stanoví buď bezodkladný čas přepravy, resp. přistavení vozidla („co nejdříve“), což vychází z aktuální dostupnosti vozidel, případně stanoví konkrétní čas a datum přistavení vozidla.

* V případě, že Zákazník k poskytnutí objednané přepravní služby neposkytne potřebnou součinnost (včetně toho, že jí před jejím započetím v rámci Aplikace AMIGO aktivně stornuje), uhradí Společnosti storno poplatek ve výši dle ceníku Společnosti. Storno poplatek je určen k úhradě poměrné části sjednané ceny za již zahájené plnění.

* Zákazník je povinen akceptovat změnu řidiče (a tedy i případnou změnu smluvní strany uzavřené smlouvy o přepravě), která mu bude prostřednictvím Aplikace AMIGO sdělena bezprostředně po té, kdy dojde ke stornování přepravy ze strany původního řidiče, nebo kdy dojde k jiné skutečnosti vedoucí ke změně řidiče.

* Zákazníci mohou přepravní službu objednanou prostřednictvím Aplikace AMIGO hodnotit v aplikaci na stupnici od 1 do 5 bodů. Každý nový řidič má pro prvních 25 jízd nastaveno automatické hodnocení ve výši 4,8 bodu, přičemž následně dochází průběžně k automatickému zprůměrování posledních 200 hodnocení příslušného řidiče. Takové celkové hodnocení řidiče je pak Zákazníkům k dispozici před objednáním přepravní služby, ledaže jde o tzv. předobjednávku (objednávku přepravy na pozdější dobu).


III. Základní ustanovení společná

* Obchodní podmínky se ve své relevantní části stávají i součástí zprostředkované smlouvy o přepravě uzavřené mezi Dopravcem a Registrovaným zákazníkem, či obstarané smlouvy o přepravě uzavřené mezi Dopravcem a Společností.

* Smlouvy (včetně textu VOP) mezi Společností a Dopravci, mezi Společností a Zákazníky, jakož i smlouvy mezi Dopravci a Registrovanými zákazníky zprostředkovávané Společností prostřednictvím Aplikace AMIGO jsou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, (dále jen „Občanský zákoník“). Na činnost Společnosti v rámci provozu Aplikace AMIGO se ve vztahu k Dopravcům (jakožto podnikatelům nabízejícím prostřednictvím Aplikace AMIGO své služby) vztahuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/1150, o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikatelské uživatele online zprostředkovatelských služeb.

* V případě likvidace jakékoli pojistné události v souvislosti se zprostředkováním, obstaráním či realizací přepravy jsou Společnost, Zákazníci a Dopravci povinni poskytnout vždy bezodkladnou a dostatečnou součinnost.


Část B/ Registrovaný zákazník
I. Přeprava osob

* Registrovaný zákazník uzavírá prostřednictví Aplikace AMIGO (s využitím elektronických prostředků komunikace na dálku) smlouvu o přepravě přímo s Dopravcem, přičemž cena přepravy může být stanovena v režimu taxametru (kdy se Registrovanému zákazníkovi i tak dopředu v rámci nabídky přepravní služby zobrazí odhadovaná cena vycházející ze sazeb pro přepravu s taxametrem přednastavených v Aplikaci AMIGO řidičem) nebo cena dopředu sjednaná za podmínek ustanovení § 21 odst. 6 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (kdy je řidičem před objednáním přepravy nabízena konečná cena přepravy).

* V případě, že Registrovaný zákazník objedná přepravní službu s konkrétní fixní cenou (předem sjednanou cenou) a Společnost následně v rámci své zprostředkovatelské činnosti zajistí přepravu za cenu nižší, bude příslušný rozdíl zúčtován Společností jako odměna za zprostředkování přepravy a v takovém případě Registrovaný zákazník obdrží na celkovou cenu dva účetní doklady (jeden od Dopravce za přepravu a druhý od Společností za zprostředkování).

* V případě, že Registrovaný zákazník objedná přepravní službu s konkrétní fixní cenou (předem sjednanou cenou) a Společnost následně v rámci své zprostředkovatelské činnosti zajistí přepravu za cenu vyšší, obdrží Registrovaná zákazník od Dopravce účetní doklad na takovou vyšší cenu, nicméně fakticky uhradí částku odpovídající předem sjednané fixní ceně s tím, že rozdíl v cenách bude dorovnán ad hoc vydaným a poskytnutým promokódem a bude postupováno obdobně jako při poskytnutí promokódu dle části B/ čl. I. odst. 10. a čl. III. VOP. Platba promokódem k dorovnání ceny je v tomto případě možná i u platby předem sjednané fixní ceny v hotovosti.

* Jakmile je Registrovaným zákazníkem učiněna v Aplikaci AMIGO řádná poptávka, je odesláno upozornění na tuto poptávku zpravidla několika volným řidičům, aby na ni případně mohli reagovat svou nabídkou. Upozornění na poptávku je zasíláno řidičům podle algoritmu Systému v závislosti na parametrech poptávky (např. vzdálenost řidiče od místa nástupu). Registrovaný zákazník bere na vědomí, že na jeho poptávku nemusí reagovat žádný z řidičů, přičemž Společnost v tomto smyslu neposkytuje žádnou záruku. Pokud na poptávku zareaguje potvrzením své dostupnosti více řidičů, je parametrem určujícím pořadí nabídek čas, kdy byly jednotlivé nabídky ze strany řidičů učiněny. Nabídka může být učiněna s cenou v režimu taxametru (nabídky s uvedením tarifu a odhadnuté konečné ceny) i dopředu sjednanou cenou, přičemž Registrovaný zákazník si v takovém případě výběrem z nabídky zároveň zvolí, zda jde o přepravu v režimu taxametru nebo s předem sjednanou konečnou cenou za podmínek ustanovení § 21 odst. 6 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Objednáním přepravy – potvrzením konkrétní nabídky Dopravce Registrovaným zákazníkem (kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“) dochází k uzavření příslušné smlouvy o přepravě mezi Registrovaným zákazníkem a Dopravcem, čímž se Registrovaný zákazník zavazuje i k příslušné platbě, přičemž Dopravce je vždy skutečným poskytovatelem přepravní služby.

* Nabídka přepravy se stanovením ceny v režimu taxametru obsahuje i možnost zobrazení tarifu příslušného Dopravce (nástupní taxa, cena za 1 km přepravy a taxa za čekání), a dále optimální trasu stanovenou Systémem a v závislosti na tarifu a trase i odhadovanou celkovou cenu přepravy. Registrovaný zákazník bere na vědomí, že odhadovaná cena je pouze orientační a může se lišit od skutečné konečné ceny dle taxametru.

* Registrovaný zákazník bere na vědomí, že vzhledem k rychle se měnícímu charakteru segmentu přepravních služeb je cenová nabídka aktivní a dostupná maximálně po dobu 20 vteřin.

* Registrovaný zákazník může po uzavření smlouvy o přepravě osob poptat změnu a následně jednostranně změnit smlouvu ve smyslu změny cílového místa jízdy a/nebo stanovení mezizastávek, přičemž taková změna nesmí podstatným způsobem změnit původní či již absolvovanou trasu jízdy (tzn. změna trasy o více než 5 km, případně o více než 50 % z původní trasy u změny nad 5 km). Přípustnost takové změny jakož i případná nová fixní cena celé přepravy, jde-li o jízdu s předem sjednanou fixní cenou, bude dle parametrů poptávané změny vygenerována aplikací AMIGO. Potvrzením přípustné změny Registrovaným zákazníkem (kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“) dochází ke změně původního obsahu smlouvy a Registrovaný zákazník se zavazuje k platbě za nově sjednaných podmínek.

* Jde-li o objednávku s cenou v režimu taxametru, bere Registrovaný zákazník na vědomí, že Dopravce je povinen mj. zajistit, aby příslušné vozidlo bylo viditelně a čitelně označeno střešní svítilnou žluté barvy s nápisem TAXI na její přední a zadní straně a jménem, popřípadě jmény, a příjmením, obchodní firmou nebo názvem Dopravce umístěným na vozidle, aby vozidlo taxislužby bylo vybaveno měřicí sestavou taxametru splňující požadavky zvláštního právního předpisu, jejíž součástí je taxametr, měřicí převodník ujeté vzdálenosti a tiskárna a knihou taxametru s tím, že v taxametru musí být nastaveny údaje a hodnoty odpovídající skutečnosti a zobrazované údaje z taxametru musí být čitelné a viditelné z místa cestujícího. Řidič ihned po ukončení přepravy pořídí jako výstup z tiskárny taxametru záznam o přepravě a k žádosti Registrovaného zákazníka (cestujícího) mu vydá doklad o přepravě pořízený jako výstup z tiskárny taxametru.

* Jde-li o objednávku s předem stanovenou konečnou cenou dle ustanovení § 21 odst. 6 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, jsou Registrovanému zákazníkovi v souladu s tímto zákonem ještě před objednáním přepravy sděleny údaje o Společnosti, jakožto zprostředkovateli taxislužby (obchodní firma, adresa sídla a identifikační číslo). Dále jsou Registrovanému zákazníkovi nejpozději před zahájením přepravy sděleny i údaje o příslušném Dopravci (jméno, popřípadě jména, a příjmení, obchodní firma nebo název, adresa sídla a identifikační číslo), příslušném řidiči taxislužby (jméno, popřípadě jména, a příjmení) a příslušném vozidle taxislužby (registrační značka, tovární značka a obchodní označení). Bezprostředně po ukončení přepravy je Registrovanému zákazníkovi na jím uvedenou adresu elektronické pošty zasláno potvrzení o přepravě, které je pak po zbývající část dne, ve kterém byla přeprava poskytnuta, k dispozici u příslušného řidiče.

* Registrovaný zákazník si při objednání přepravy zvolí způsob platby, a sice buď v hotovosti či prostřednictvím své platební karty s údaji uloženými v rámci registrace. Pokud si Registrovaný zákazník zvolí hotovostní platbu, hradí cenu přímo řidiči. Pokud si zákazník zvolí platbu platební kartou, resp. nezvolí hotovostní platbu, zúčtuje cenu služby Společnost a Registrovaný zákazník fakticky přímo Dopravci (řidiči) nic nehradí. Cena přepravy může být případně placena zcela nebo zčásti i AMIGO kredity, ke kterým Společnost vydává zvláštní podmínky, nebo promokódy, které jsou Společností poskytovány v rámci vyhlášení propagační akce či kampaně nebo stálého programu. Nestanoví-li VOP něco jiného, je užití AMIGO kreditů a promokódů je možná pouze pokud si zároveň Registrovaný zákazník zvolí způsob platby prostřednictvím své platební karty.

* V případě, že Registrovaný zákazník nepoptá přepravu s realizací „co nejdříve“ ale až na určitou pozdější dobu (tzv. předobjednávka), sdělí Společnost Registrovanému zákazníkovi před zajištěním samotné přepravy konkrétní fixní cenu (předem sjednanou cenu) či odhadnutou cenu pro případ zajištění přepravy s určením ceny dle taxametru, přičemž odsouhlasením těchto cen uděluje Registrovaný zákazník zároveň Společnosti plnou moc k uzavření příslušné smlouvy o přepravě s Dopravcem.

* Po objednání přepravy obdrží Registrovaný zákazník prostřednictvím emailu a/nebo aplikace informaci o obsahu uzavřené smlouvy.


II. Přeprava věcí

* Společnost umožňuje Registrovaným zákazníkům využít prostřednictvím Aplikace AMIGO i službu přepravy věcí-drobných zásilek, přičemž pro přepravu věcí platí kromě zvláštních ustanovení části D těchto VOP o přepravě věcí přiměřeně i ustanovení týkající se Registrovaných zákazníků o přepravě osob.

* Pokud Registrovaný zákazník při objednání přepravy věci s předem sjednanou cenou zvolí hotovostní platbu, hradí cenu Dopravci (řidiči) přímo Registrovaný zákazník při předání nebo převzetí přepravované věci podle toho, zda je Registrovaný zákazník odesílatelem, nebo příjemcem přepravované věci.

* Registrovaný zákazník souhlasí, že jeho zásilka bude případně přepravována společně s jinými zásilkami (sdílená přeprava).


III. Další práva a povinnosti Registrovaných zákazníků

* Společnost je oprávněna dle vlastního uvážení a rozhodnutí realizovat propagační akce či kampaně nebo stálé programy s využitím promokódů pro Registrované zákazníky, které lze uplatnit dle ustanovení části B/ článku I. odst. 10. VOP úhradě přepravních služeb poskytovaných prostřednictvím Aplikace AMIGO, a to dle podmínek stanovených Společností pro každou takovou propagační akci či kampaň nebo stálý program.

* Registrovaný zákazník je oprávněn využít stálý propagační program „Sdílej s kamarádem“. V případě, že Registrovaný zákazník odešle pozvánku do Aplikace AMIGO (jiné osobě (anonymizovaný kontakt, na kterém lze takovou jinou osobu Společností kontaktovat), obdrží taková pozvaná osoba po své případné bezodkladné registraci v rámci Aplikace AMIGO promokód ve výši stanovené Společností pro příslušné období, určený na první objednanou osobní přepravu. Registrovaný zákazník, který učinil pozvánku, obdrží po realizaci první osobní přepravy nově zaregistrované pozvané osoby odměnu ve formě promokódu ve výši ve výši stanovené Společností pro příslušné období.

* Registrovaní zákazníci nemají nárok na vyplacení peněžních prostředků odpovídajících hodnotě promokódů přidělovaných v rámci propagačních akcí či kampaní nebo stálých programů ani na využití těchto hodnot pro jiný účel a mohou být využity jen v rámci přepravních služeb nabízených prostřednictvím Aplikace AMIGO.

* Společnost si vyhrazuje právo promokódy nepřidělit, přidělené promokódy (i zpětně) deaktivovat a zrušit nové zákaznické registrace, pokud bude i jen podezření ze zneužití či pokusu zneužití programu „Sdílej s kamarádem“ nebo jiné propagační akce či kampaně nebo stálého programu.


Část C/ Dopravce

I. Přeprava osob

* Dopravce uzavírá prostřednictví Aplikace AMIGO (s využitím elektronických prostředků komunikace na dálku) smlouvy o přepravě osob, přičemž cena přepravy může být stanovena v režimu taxametru (kdy se poptávajícímu Zákazníkovi i tak dopředu v rámci nabídky přepravní služby zobrazí odhadovaná cena vycházející ze sazeb pro přepravu s taxametrem přednastavených v Aplikaci AMIGO řidičem) nebo cena dopředu sjednaná za podmínek ustanovení § 21 odst. 6 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (kdy je řidičem před objednáním přepravy nabízena konečná cena přepravy).

* Jakmile je v Aplikaci AMIGO učiněn řádná poptávka přepravy, je odesláno upozornění na tuto poptávku zpravidla několika volným řidičům, aby na ni případně mohli reagovat svou nabídkou. Upozornění na poptávku je zasíláno řidičům podle algoritmu Systému v závislosti na parametrech poptávky (např. vzdálenost řidiče od místa nástupu). Řidič na poptávku zareaguje potvrzením své dostupnosti a svou nabídkou, která kromě nabídky přepravy se stanovením ceny v režimu taxametru (s odhadem konečné ceny) může obsahovat i nabídku dopředu sjednané ceny, přičemž Zákazník si v takovém případě objednáním přepravy zároveň zvolí, zda jde o přepravu v režimu taxametru nebo s předem sjednanou konečnou cenou za podmínek ustanovení § 21 odst. 6 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Jakmile řidič obdrží prostřednictvím Aplikace AMIGO potvrzení o akceptaci jeho nabídky, je povinen přepravní službu za sjednaných podmínek poskytnout. Řidič bere na vědomí, že na jeho nabídku nemusí být reagováno, přičemž Společnost v tomto smyslu neposkytuje žádnou záruku.

* Dopravce bere na vědomí, že vzhledem k rychle se měnícímu charakteru segmentu přepravních služeb je jeho cenová nabídka aktivní a dostupná maximálně po dobu 20 vteřin.

* Jde-li o objednávku s cenou v režimu taxametru, je Dopravce povinen mj. zajistit, aby příslušné vozidlo bylo viditelně a čitelně označeno střešní svítilnou žluté barvy s nápisem TAXI na její přední a zadní straně a jménem, popřípadě jmény, a příjmením, obchodní firmou nebo názvem Dopravce umístěným na vozidle, aby vozidlo taxislužby bylo vybaveno měřicí sestavou taxametru splňující požadavky zvláštního právního předpisu, jejíž součástí je taxametr, měřicí převodník ujeté vzdálenosti a tiskárna a knihou taxametru s tím, že v taxametru musí být nastaveny údaje a hodnoty odpovídající skutečnosti a zobrazované údaje z taxametru musí být čitelné a viditelné z místa cestujícího. Řidič ihned po ukončení přepravy pořídí jako výstup z tiskárny taxametru záznam o přepravě a k žádosti cestujícího mu vydá doklad o přepravě pořízený jako výstup z tiskárny taxametru. Pokud cestující o doklad o přepravě nepožádá, uchová si Dopravce originál dokladu ke své evidenci. Dopravce (řidič) je povinen po každé jízdě přenést informace z dokladu o přepravě do Aplikace AMIGO a to zejména číslo dokladu o přepravě a celkové jízdné dle měření taxametru. Společnost je oprávněna na základě informací zadaných Dopravcem (řidičem) do Aplikace AMIGO vystavit jménem Dopravce daňový doklad za provedenou přepravu a použít takový daňový doklad pro svou potřebu, jakož i k distribuci Zákazníkovi. Společnost vždy nejméně jednou měsíčně odešle řidiči na email uvedený v registraci v Aplikaci AMIGO přehled všech Společností vystavených daňových dokladů jménem příslušného Dopravce.

* Dopravce při objednání přepravy obdrží informaci, zda bude Zákazník (cestující) hradit cenu přepravy v hotovosti. V případě platby v hotovosti je placeno řidiči bezprostředně po poskytnutí přepravní služby. Pokud o přepravu s platbou v hotovosti nejde, poskytne Dopravce Společnosti za účelem platby kartou či jiného vypořádání úhrady ceny mezi Společností a Zákazníkem součinnost vyžadovanou od Společnosti.

* Dopravce bere na vědomí a souhlasí, že Zákazníci mohou mít možnost po uzavření smlouvy o přepravě osob možnost poptat změnu smlouvy ve smyslu změny cílového místa jízdy a/nebo stanovení mezizastávek s tím, že taková změna nesmí podstatným způsobem změnit původní či již absolvovanou trasu jízdy (tzn. změna trasy o více než 5 km, případně o více než 50 % z původní trasy u změny nad 5 km, při zapnuté směrovce řidiče jsou limity změny trasy kráceny na polovinu). Přípustnost takové změny jakož i případná nová fixní cena celé přepravy, jde-li o jízdu s předem sjednanou fixní cenou, bude dle parametrů poptávané změny vygenerována aplikací AMIGO, přičemž v návaznosti na to je pak Registrovaný zákazník nebo Společnost (při přepravě Firemního zákazníka) oprávněna k příslušné jednostranné změně smlouvy o přepravě.

* Dopravce nabízející přepravu dětí s výškou do 150 cm a hmotností do 36 kg je povinen, aby v daném vozidle měl vždy bezpečnostní pásy a alespoň jednu dětskou autosedačky splňující požadavky příslušných právních předpisů s možností jejich úpravy dle parametrů (hmotnosti a výšky) přepravovaného dítěte, a aby dětskou autosedačku a přepravovanou osobu vždy umístil a upevnil podle podmínek stanovených výrobcem dětské autosedačky v návodu k použití této dětské autosedačky. Bude-li požadavek Zákazníka specifikován i ohledně počtu a parametrů dětí s hmotností do 36 kg a výškou do 150 cm, může na to reagovat jen řidič, který je v daném vozidle vybaven vhodnou dětskou autosedačku (vhodnými dětskými autosedačkami).


III. Další finanční ujednání

* Dopravce je povinen hradit za svou registraci v rámci Aplikace AMIGO Společnosti transakční poplatek, a sice formou provize (navýšené o DPH) z ceny přepravních služeb poskytnutých na základě smlouvy uzavřené mezi Dopravcem a Zákazníkem či Dopravcem a Společností prostřednictvím Aplikace AMIGO (dále jen „provize“). Provizi je tedy Dopravce povinen uhradit v případě zprostředkování uzavření smlouvy mezi Dopravcem a Zákazníkem i v případě uzavření smlouvy mezi Dopravcem a Společností, kdy Společnost vlastním jménem přepravní službu pro Zákazníka obstarává.

* Do ceny přepravních služeb pro výpočet provize se nepočítá spropitné, které řidič získá od cestujícího.

* V případě, že řidič k poskytnutí objednané přepravní služby neposkytne potřebnou součinnost (včetně toho, že jí před jejím započetím v rámci Aplikace AMIGO aktivně stornuje), uhradí Dopravce Společnosti smluvní pokutu (storno poplatek) ve výši dle ceníku Společnosti.

* V případě, kdy v důsledku porušení povinnosti Dopravce dle části A/ článku I. odst. 2. VOP vznikne Společnosti škoda uvedením nesprávné výše ceny přepravy fakturované na Firemní zákazníky, je Společnost oprávněna uplatnit takovou škodu proti nároku Dopravce na výplatu souhrnné ceny přepravy v nejbližším následujícím termínu úhrady souhrnné ceny přepravy po zjištění výše uvedené škody.

* Výše provize a poplatků účtovaných Společností Dopravcům je stanovena v ceníku Společnosti na 10%

* Dopravce bere na vědomí, že je-li přeprava objednána Registrovaným zákazníkem za předem sjednanou fixní cenou a následně je přeprava Společností zajištěna a Dopravcem realizována za cenu odlišnou (jde zejména o předobjednávky či sdílené přepravy věcí) bude kladný rozdíl zúčtován jako odměna Společnosti za zprostředkování přepravy (provize účtovaná zákazníkovi; zákazník v takovém případě obdrží na celkovou cenu dva účetní doklady – jeden od Dopravce za přepravu a druhý od Společnosti za zprostředkování). Pokud bude Registrovaným zákazníkem objednána přeprava s fixní cenou nižší, než je cena Dopravce, bude takový záporný rozdíl dorovnán Dopravci ze strany Registrovaného zákazníka promokódem, který k tomuto účelu ad hoc vydá Společnost.

* Společnost uhradí za každý kalendářní týden ve čtvrtek následujícího týdne na účet Dopravce částku odpovídající souhrnné ceně přeprav po odečtení ceny přeprav uhrazených v hotovosti přímo řidiči, přičemž na takto vypočtenou částku je Společnost oprávněna započíst svou provizi (transakční poplatek) dle ceníku Společnosti a případně provizi účtovanou Zákazníkovi a vybranou Dopravcem (či naopak přičíst částku určenou k dorovnání ceny přepravy dle ad hoc vydaných promokódů). V případě že čtvrtek následujícího týdny připadne na den státního svátku ČR, provede Společnosti úhradu v nejbližší následující pracovní den. Společnost si vyhrazuje právo výplatní periodu v případě potřeby prodloužit.

* Společnost vystavuje daňové doklady-faktury se splatností 14 dnů ode dne doručení Dopravci, přičemž faktura je uhrazena připsáním peněžních prostředků na účet Společnosti.

* Společnost je oprávněna vystavit fakturu v elektronické podobě (ve formátu PDF/A). Faktury jsou zasílány Dopravci e-mailem na e-mailovou adresu zadanou k účelu zasílání daňových dokladů (“Billing e-mail Dopravce”) Dopravcem v rámci registrace v Systému. Přílohou faktury je elektronický souhrn přeprav a jejich cen (a zadaného spropitného) a přeprav uhrazených v hotovosti přímo řidiči.


IV. Další práva a povinnosti Dopravců

* Dopravce bere na vědomí, že přepravní služba je fakticky poskytována Zákazníkovi a Společnost tak neodpovídá ani neručí za jednání Zákazníka při přepravě či za nečinnost (nekontaktnost) adresáta zásilky při přepravě věci ani za škodu nebo jinou újmu vzniklou Dopravci při přepravě nebo v souvislosti s ní.

* Dopravce je povinen nabízet a poskytovat přepravní služby vždy v souladu s příslušnými právními předpisy tak, aby Společnosti, Zákazníkovi (cestujícímu) či třetí osobě nevznikla škoda nebo jiná újma a činit přiměřená opatření k předcházení a minimalizaci (včetně zejména sjednání pojištění odpovědnosti za škodu) případné škody nebo jiné újmy. Bude-li Společnosti udělena veřejnoprávní sankce-pokuta za porušení povinnosti vycházející primárně z porušení povinnosti Dopravce (zejména poskytnutí taxislužby bez příslušné koncese nebo realizování taxislužby jiným vozidlem než vozidlem taxislužby či řidičem bez oprávnění řidiče taxislužby), nahradí Dopravce Společnosti také škodu ve výši takové pokuty.

* V případě, že Dopravce poruší při poskytnutí osobní přepravy svou povinnost být držitelem příslušné koncese, nebo provést přepravu vozidlem taxislužby (zapsaným v evidenci vozidel taxislužby a označeným evidenční nálepkou vozidla taxislužby), nebo provést přepravu řidičem s oprávněním řidiče taxislužby, uhradí Společnosti smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Společnost je oprávněna výši smluvní pokuty snížit dle závažnosti porušení povinnosti.

* Dopravce (řidič) není oprávněn bez výslovného souhlasu Společnosti vystupovat jménem Společnosti a používat označení „Lukáš Brabec“ nebo označení s ním zaměnitelné a je povinen jednat tak, aby nebyla značka a pověst Společnosti dotčena.

* Je-li řidič aktuálně v Aplikaci AMIGO přihlášen (má aplikaci aktivovanou), je povinen mít vždy zapnutý status svého vozidla (tj. volno nebo obsazeno).

* V případě, že Dopravce objednanou přepravní službu neposkytne (včetně toho, že jí před jejím započetím v rámci Aplikace AMIGO aktivně stornuje) nebo poruší jiné své povinnosti z uzavřené smlouvy o přepravě (ze smlouvy Společností zprostředkované či obstarané), uhradí Společnosti smluvní pokutu ve výši dle ceníku Společnosti.

* Řidič je povinen reagovat svou nabídkou na alespoň 60 % zaslaných poptávek na přepravu osob v kalendářním měsíci, přičemž pokud tak neučiní, uhradí Společnosti smluvní pokutu ve výši dle ceníku Společnosti.


Část D/ Další podmínky užití Aplikace AMIGO

* Zákazníci a Dopravci jsou povinni uvádět ve vztahu ke Společnosti a k sobě navzájem informace a údaje, které jsou pravdivé (správné), přesné a aktuální a že se nebudou vydávat za jinou osobu. Příslušné údaje lze aktualizovat či opravit prostřednictvím Aplikace AMIGO.

* Zákazníci a Dopravci berou na vědomí, že důsledkem neúplnosti, nesprávnosti či nepřesnosti údajů zadaných do Systému při registraci nebo v souvislosti s ní je nefunkčnost služby, resp. nemožnost využít a nabízet služby prostřednictví Aplikace AMIGO.

* Zákazníci a Dopravci se zavazují poskytnout Společnosti k její výzvě doklad prokazující správnost (pravdivost) údajů uvedených při registraci.

* Dopravci a Zákazníci jsou oprávněni k užití Aplikace AMIGO a souvisejícího software jakož i dalších souvisejících předmětů práv duševního vlastnictví jen ve spojení s registrací, nabízením přepravních služeb, poptáváním a objednáváním přepravních služeb, a uzavíráním navazujících smluv a nejsou oprávněni k žádnému dalšímu užití či jinému nakládání s těmito předměty práv duševního vlastnictví.

* Zákazníci a Dopravci se zavazují, že nebudou sami nebo prostřednictvím třetí osoby užívat Aplikaci AMIGO žádným způsobem k jakýmkoli nezákonným nebo neetickým účelům, zvláště pak způsobem, který by narušoval, poškozoval, přetěžoval či omezoval Sytém nebo snížil jeho výkon, nebo který by obcházel účel, k němuž je Systém určen. Zákazníci a Dopravci se zavazují, že nebudou sami nebo prostřednictvím třetí osoby jakýmkoli způsobem narušovat či neúměrně zatěžovat provoz Systému ani běžný provoz sítě, a že nebudou užívat Systém žádným způsobem, který by se dotýkal oprávněných zájmů Společnosti či třetí osoby.

* Zákazníci a Dopravci se zavazují, že sami nebo prostřednictvím třetí osoby nebudou obcházet nebo modifikovat bezpečnostní opatření Aplikace AMIGO, ani nahrávat soubory, které obsahují viry, trojské koně či jiné škodlivé programy, vstupovat nebo se snažit vstupovat na účty jiných Zákazníků č Dopravců nebo narušovat či se snažit narušovat jakákoli bezpečnostní opatření.

* V případě, že Dopravce nebo Zákazník obdrží v rámci užití Systému identifikační kód, heslo nebo jakýkoli jiný obdobný údaj, je povinen s takovým údajem nakládat jako s důvěrným, neposkytnete jej žádné třetí straně ani neumožní žádné třetí osobě přístup k takovému údaji. Dopravci a Zákazníci odpovídají za veškeré aktivity provedené prostřednictvím jejich účtu v rámci Systému, jsou povinni se po každém užití účtu odhlásit a zavazují se neprodleně informovat Společnost o jakémkoli neoprávněném použití účtu či jiném porušení bezpečnosti. Společnost je oprávněna deaktivovat jakýkoli uživatelský identifikační kód nebo heslo Dopravce či Zákazníka.

* Společnost není povinna zajistit nepřetržitou dostupnost Systému. Společnost neodpovídá za správnost, pravdivost a kompletnost dat uložených v Systému, pokud taková dat neuložila do Systému sama, ani za včasnost přenosu takových dat.

* Společnost si vyhrazuje právo kdykoli jakkoli upravit či změnit Aplikaci AMIGO, jakož i přerušit či ukončit dostupnost Aplikace AMIGO, a to jak na základě předchozího upozornění, tak i bez tohoto upozornění. Společnost tak může učinit i jen ve vztahu k jednotlivým Zákazníkům, Dopravcům či řidičům.


Část G/ Zpracování osobních údajů

* Společnost jakožto správce zpracovává osobní údaje Zákazníků-fyzických osob a Dopravců-fyzických osob, jakož i osob Zákazníky či Dopravce zastupující a osob cestujících (dále také jako „subjekty údajů“), přičemž v této souvislosti poskytuje (v souladu s ustanovením čl. 13 a čl. 14 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů), subjektům údajů informace, které jsou umístěné na: https://chciamigo.cz/gdpr/

* Dopravci berou na vědomí, že ve vztahu k osobním údajům Zákazníků (a osob zastupujících Zákazníky a osob cestujících), které získává od Společnosti, jsou samostatnými správci osobních údajů a jako takoví jsou povinni plnit povinnosti dle výše uvedeného Nařízení Evropského Parlamentu a Rady a dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.


Část H/ Další a závěrečná ustanovení

* Přílohou VOP je Reklamační řád a sdělení spotřebitelům.

* Obchodní podmínky (včetně Reklamačního řádu a sdělení spotřebitelům) jsou vyhotoveny v českém jazyce a anglickém jazyce, přičemž v těchto jazycích lze v rámci Aplikace AMIGO i objednávat přepravní služby. V případě rozporu mezi jednotlivými jazykovými verzemi VOP má vždy přednost verze v českém jazyce.

* V případě neplatnosti kterékoliv části VOP, kterou lze od ostatního obsahu oddělit, zůstávají ostatní části VOP nadále platná.

* Smlouvy o přepravě zprostředkované a obstarané prostřednictvím Aplikace AMIGO jsou u Společnosti uloženy a příslušnému Zákazníkovi a Dopravci je umožněn přístup k jeho smlouvám.

* Společnost je oprávněna svá práva a povinnosti z registrace Zákazníka a Dopravce jakož i ze smlouvy o přepravě uzavřené s Dopravcem převést na jinou osobu.

* Společnost je oprávněna obchodní podmínky jednostranně měnit, přičemž v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/1150 tyto změny, resp. nové znění VOP s časovým předstihem nejméně 15 dnů zveřejní na svých internetových stránkách a stávající dotčené Zákazníky a Dopravce o něm adresně v rámci Systému či jiným způsobem informuje. Dotčení Zákazníci a Dopravci svým dalším užitím Aplikace AMIGO po provedení změny VOP stvrzují přijetí takové změny. Změna VOP nemá vliv na již uzavřené smlouvy o přepravě.

* Případné spory, které vzniknou mezi účastníky v souvislosti s objednáním a poskytováním přepravních služeb, budou řešeny vždy především vzájemnou dohodou a jinak příslušnými soudy České republiky. Registrovaný zákazník bere na vědomí, že je-li v postavení spotřebitele ve smyslu ustanovení § 419 Občanského zákoníku, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, právo obrátit se za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz).

* Spory mezi Společností a Firemním zákazníkem budou řešeny u místně příslušného soudu dle sídla Společnosti.

* Obchodní podmínky jsou účinné od 6. 5. 2023 a ruší předchozí znění VOP účinných od 1. listopadu 2022. Obchodní podmínky jsou k dispozici v sídle Společnosti a na webových stránkách Společnosti na adrese chciamigo.cz